Scholen

Praktijkcollege Tilburg

Een school voor praktijkonderwijs in Tilburg (IQ min. 60 en max. 75-80). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma of certificaten in het voortgezet onderwijs kunnen halen. Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. Leerlingen worden daarom voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. In de visie van Praktijkcollege Tilburg staat de leerling met zijn persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling centraal.

 

 

Parcours Tilburg

Parcours verzorgt, vanuit het ontwikkelingsperspectief van de leerling, speciaal onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteunings- en begeleidingsbehoeften op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling, in de leeftijd van twaalf tot en met twintig jaar. Daarvoor wordt praktijkgericht onderwijs en de vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. Voor leerlingen met een arbeidsgericht programma werken wij aan het verwerven van arbeidscompetenties. Via oriëntatie op beroepen, arbeidsgerichte certificering en stages wordt toegewerkt naar uitstroom naar een reguliere werkplek of AKA-onderwijs. Leerlingen die een basis- en kaderberoepsgericht onderwijs volgen, krijgen een combinatie van theorie en praktijk, waarbij onze onderwijsinhoud vergelijkbaar is met het regulier vmbo-onderwijs in de regio.

 

 

Mytylschool Tilburg

Een school voor leerlingen met lichamelijke of functionele stoornissen of beperkingen en leerlingen met een handicap. De Mytylschool heeft als hoofddoelstelling te willen bijdragen aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van lichamelijk, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met functionele beperkingen. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en beperkingen van de leerling de leidraad. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het regulier onderwijs.

 

 

De Bodde

De Bodde is een onderwijsinstelling die zich richt op leerlingen met primair een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De Bodde stelt zich ten doel leerlingen met een verstandelijke beperking door middel van onderwijs zodanig te ondersteunen dat zij een zo optimaal mogelijke ontplooiing en een zo groot mogelijke zelfstandigheid bereiken. Wij richten ons op het veelzijdig ontwikkelen van de mogelijkheden van elke leerling en passen het onderwijs daar zo goed mogelijk op aan (onderwijs op maat). Het VSO-programma is d.m.v. arbeidstoeleiding waarin stages zijn opgenomen sterk gericht op het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt voor leerlingen.

 

 

De Keyzer

De Keyzer is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Meer specifiek geldt voor leerlingen dat er sprake is van psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen. Veelal vraagt de gedragsproblematiek de meeste zorg. De school kent twee afdelingen: Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het VSO ontwikkelt zich naar een school voor diplomagericht onderwijs voor VMBO-T en HAVO/VWO. De school heeft als doel om kinderen/jongeren door het bieden van een passende onderwijssetting te laten komen tot een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

 

 

MET Waalwijk

Een school voor praktijkonderwijs in Waalwijk (IQ min. 60 en max. 75-80). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma of certificaten in het voortgezet onderwijs kunnen halen. Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. De leerlingen worden daarom voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. Een school waar je met je handen kunt leren om jezelf verder te ontwikkelen in een technisch of dienstverlenend beroep. De eigen interesses en passie van de leerling zijn daarbij het uitgangspunt.

 

 

Klik hier voor de instellingen en bedrijven die partner zijn van Samen Werk Tilburg.